Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 22:44

Οδηγίες απο την ΕΠΣ Δράμας για τις εγγραφές... μετεγραφές ...αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών για την αθλητική περίοδο 2017-18!

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Δράμας και επεξηγεί τι θα ισχύσει για μετεγραφές , εγγραφές και αποδεσμεύσεις ερασσιτεχνών ποδοσφαιριστών κατα την μετεγραφική περίοδο....

Αναλυτικά :

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο (10) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ από το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών, γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 κάθε έτους.

 

 


Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο.. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.


Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μία επικολλάται στην αίτηση μεταβολών και σφραγίζεται από το σωματείο.


Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.


Σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής του σε κάθε περίπτωση.


 Πιστοποιητικό υγείας είτε από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα είτε από ιδιώτη ιατρό από το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ικανός ν ΄ αγωνίζεται στο άθλημα του Ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου.


 Η ιατρική βεβαίωση είναι ενσωματωμένη στην αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή στη πίσω πλευρά της και θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το ιατρό.

 

 

 

 

Για την πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών  Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών επιπλέον των δικαιολογητικών εγγραφής όπως αναφέρουμε παραπάνω απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής του ποδοσφαιριστή και των γονέων του.


 Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων τη γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε. ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές του ημεδαΠΟΥ όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.


Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα.


Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή λατινική γλώσσα), από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γέννησης εθνικότητα και υπηκοότητα.


Πιστοποιητικό ιθαγένειας ποδοσφαιριστή και γονέων


 Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.


Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο ποδοσφαιριστή – γονέων. Επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.


Απόδειξη κατοικίας γονέων ποδοσφαιριστή.

 

Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του διαβατηρίου του και της ταυτότητας που εκδίδει η χώρα  μέλος.


Οι ποδοσφαιριστές , κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.

 

 

 


***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Επιπροσθέτως των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση :

 

Α. Περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνής μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων οι γονείς μετακομίσουν στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο :

 Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1) την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Δράμας

 

 

Β. Περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνής μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων η μετεγγραφή λαμβάνει χώρα εντός εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών :

 Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Δράμας

 

Γ. Περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνής μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, οι οποίοι κατοικούν λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα Εθνικά σύνορα και το σωματείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να μετεγγραφεί στην γειτονική Ομοσπονδία απέχει επίσης λιγότερο των 50 χιλιομέτρων από τα σύνορα αυτά :

Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 3) την οποία θα προμηθευτείτε από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Δράμας
Αποδεικτικό του τόπου διαμονής του ανηλίκου ποδοσφαιριστή π.χ Βεβαίωση του οικείου Δήμου, μισθωτήριο κατοικίας κ.α
 Συγκατάθεση της Ομοσπονδίας του τόπου κατοικίας του ποδοσφαιριστή.

Δ. Περίπτωση πρώτης εγγραφής αλλοδαπού ανήλικου ποδοσφαιριστή που ζει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα :

 Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 4) την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Δράμας
 Αποδεικτικό διαμονής του ανηλίκου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον ποδοσφαιριστή, τους γονείς αυτού και το σωματείο και θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων αυτές.

 

 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 με την κατάθεση υποχρεωτικά στα γραφεία της Ε.Π.Σ. της σχετικής αίτησης μεταβολών για κάθε ποδοσφαιριστή.

 


Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που έμειναν ελεύθεροι γίνεται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 

 

Η επανεγγραφή των ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία ως ερασιτεχνών γίνεται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 

 

ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ εσωτερικές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργούνται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 


ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ διεθνείς ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διεξάγονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 


Ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική εάν υπερβαίνει το 21ο έτος της ηλικίας του.

 


Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μόνο με υποσχετική.

 


Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ποδοσφαιριστών με υποσχετική.

 


Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους

 

 

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται μόνο σε τρεις (3), το ανώτατο, ομάδες (ανεξαρτήτως Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν) κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται ν ΄ αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) σωματεία.

 

 

Για οποιαδήποτε μετακίνηση ποδοσφαιριστή (μετεγγραφή -υποσχετική -επανεγγραφή) απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών είναι και η ιατρική βεβαίωση συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη είτε από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα είτε από ιδιώτη ιατρό από το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ικανός ν ΄ αγωνίζεται στο άθλημα του Ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου και η οποία είναι ενσωματωμένη στην αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή στη πίσω πλευρά της.

 

 

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή των

ασκούντων τη γονική μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. από 01-10-2017 έως 31-10-2017 να εγγραφούν προσωρινά σε σωματεία της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.

 


Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας που τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν με την υποβολή προς την Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής από 01-07-2017 έως 31-07-2017, είτε με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. από 01-08-2017 έως 31-08-2017, εντός της οποίας πραγματοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάσταση τους.

 

 

Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ( περιέπεσε σε αδράνεια ) στα τοπικά πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν, κατά τα χρονικά διαστήματα από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο προσκομίζοντας πλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας Ένωσης.

 

 

Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωματεία στα οποία ανήκουν δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα, ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. συν χρηματικό παράβολο 200,00 Ευρώ για λογαριασμό Ε.Π.Ο. και βεβαίωση της οικείας Ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή σε σωματείο της επιθυμίας τους.

 

 

 Με απόφαση Δ.Σ. Ε.Π.Ο. έχει θεσμοθετηθεί και η έκδοση δελτίων Ορισμένου Χρόνου ως εξής :


Δελτίο Ορισμένου Χρόνου : Χρονική Διάρκεια 1 έτους παράβολο 80,00 ΕΥΡΩ.


Χρονική Διάρκεια 2 ετών παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ.


Χρονική Διάρκεια 3 ετών παράβολο 50,00 ΕΥΡΩ.


Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

 

 

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Για τα σωματεία της Γ ΄ Εθνικής ισχύουν τα παρακάτω σε ότι αφορά την έκδοση δελτίων ορισμένου χρόνου :

Δελτίο Ορισμένου Χρόνου : Χρονική Διάρκεια 1 έτους παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ.


Χρονική Διάρκεια 2 ετών παράβολο 80,00 ΕΥΡΩ.


Χρονική Διάρκεια 3 ετών παράβολο 70,00 ΕΥΡΩ.


Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

 

Για την πρώτη εγγραφή όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επανεγγραφής μετεγγραφής κλπ. ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του για την έκδοση ατομικού δελτίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή για τη συναίνεσή του στην έκδοση του δελτίου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής του σε κάθε περίπτωση.

 

 

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, άνω των 18 ετών, από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.

 


Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

Διαβάστηκε 562 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 22:44

Νέα Βίντεο

Ράδιο

  

            
 

 

Το site δεν είναι επιχείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλες οι καταχωρήσεις γίνονται ΔΩΡΕΑΝ. Στείλτε μας και εσείς τη δική σας !!!

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Πολιτική Cookies.